Om mentorprogrammet – About

Crescendo er et unikt samarbeid mellom tre kunstneriske partnere: Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien.

Det ligger to del-programmer under Crescendo-paraplyen: Et mentorprogram for unge musikere og ungdomsorkester-programmet Ung Filharmoni.

Mentorprogrammet ble avsluttet i 2021, etter de planlagte seks årene.

Mentorprogrammet er rettet mot unge klassiske utøvere med norsk bakgrunn eller langvarig tilknytning. Aldersgrensen er opp til 25 år i søknadsåret.

Deltakerne tas opp som enkeltpersoner, men de kan ha hovedvekt mot en solistkarriere eller som en del av en kammergruppe. En forutsetning for å bli tilbudt en plass og ha maksimalt utbytte av programmet er at musikeren allerede er kommet til et særskilt høyt nivå som utøver, og er i gang med å etablere en internasjonal karriere gjennom flere profesjonelle opptredener. Mange av deltakerne har gjerne allerede en avtale med et profesjonelt agentur.

Innholdet i programmet tilpasses hver enkelt deltaker, som typisk er aktivt med i 2-3 sesonger. Etter denne perioden blir musikeren en del av «Crescendo-familien» og blir gjerne invitert tilbake for å delta på konserter sammen med de nåværende deltakerne.

I løpet av perioden får de treffe og jobbe med flere forskjellige mentorer, både i form av samspill og instruksjon, men også som personlige møter og samtaler med den enkelte.

I tillegg blir de fulgt opp av Crescendo-teamet i forbindelse med solistopptredener og konkurranser, og de får jevnlig møte ledelsen i Oslo-Filharmonien for samtaler rundt utvikling og videre karriere. Oslo-Filharmonen fasiliterer også møter mellom Crescendo-deltakerne og sine dirigenter gjennom året. Disse møtene har stor potensiell verdi både gjennom inspirasjon og kunstnerisk veiledning, men også som en mulig døråpner i videre karriere.

FAGLIG ARBEIDSUTVALG (AU)

Stephan Barratt Due, leder (BDM)
Ingrid Røynesdal (OFO)
Alex Taylor (OFO)
Jørn Pedersen (Crescendo)

Crescendo is a unique collaboration between three artistic partners: Bergen International Festival, Barratt Due Institute of Music and Oslo Philharmonic Orchestra.

There are two different programs under the Crescendo umbrella: A mentoring program for outstanding emerging young classical musicians and a youth-orchestra project – Ung Filharmoni.

After its cheduled six years, the mentoring program finished as planed in 2021.

The mentoring program is open for applicants of Norwegian origin or with a long-standing connection to Norway. The upper age limit is 25 at the time of the application.

Each participant is admitted individually, but they can either be aiming for a career as a solist or as part of a fixed chamber group.
To be offered a place in the program and to be able to draw the full potential from participating, the candidates must alteady be on an outstanding level, both musically and technically. They will be expected to have embarked on a professional career, and most of them will alredy have professional representation.

The program typically runs for 2-3 years and is tailored to each participant’s specific needs. After the active period the participants stay on as alumni in the Crescendo family, and are regularly invited back to perform in concerts with the present participants.

During the course of the program the young musicians will meet and work closely with various mentors, both through coaching and shared performances, but also in the shape of individiual coaching sessions and talks.

Additionally, the participants will be guided and supported in connection with appearances as solist or in competitions, and they are regularly offered to meet with the artistic leadrship of the Oslo Philharmonic to discuss their development and future career.
The Oslo Philharmonic also facilitates auditions where the the young artist can meet and perform for their regular conductors. These audiotions are of great value, both as inspiration and artistic guidance, but also as a potential door-opener in their future career.